დარგი

სახელმწიფო სექტორი

თანამშრომელთა წვდომის მართვის ცენტრაციზირებული სისტემა

ფიზიკური წვდომისა და საინფორმაციო სისტემებში სანდო აუთენტიფიკაციისათვის სახელმწიფო უწყების თანამშრომლის უნივერსალური ელექტრონული მოწმობა

კომპანია ISSP წარმოადგენს სახელმწიფო მოხელეთა წვდომის მართვის ცენტრალიზებული  სისტემის პროექტის რეალიზაციას სახელმწიფო ინფორმაციულ სისტემებთან წვდომის უნივერსალიზაციის მიზნით, სახელმწიფო მოხელის ციფრული მოწმობის საშუალებით, რომელიც დამზადდება აუტენტიფიკაციის დარგისა და ელექტრონული მოწმობების წარმოების მსოფლიო ლიდერების გადაწყვეტილებების ბაზაზე.

მოცემული სისტემა უზრუნველყოფს სახელმწიფო მოხელეთა ინფორმაციულ სისტემებთან - აპლიკაციებთან, მონაცემებთან და კომპიუტერულ გარემოსთან ერთიან, კონტროლირებად, უნივერსალურ წვდომას. უნივერსალური წვდომის მიწოდება ხორციელდება სახელმწიფო მოხელის უნიფიცირებული ელექტრონულ-ციფრული მოწმობის საშუალებით.

სახელმწიფო მოხელის უნივერსალური ციფრული მოწმობა წარმოადგენს ჩიპიან პლასტიკურ ბარათს, რომელშიც ჩაყენებულია უკონტაქტო რადიო-ნიშნული ფიზიკური წვდომის მართვის სისტემებთან ურთიერთქმედებისათვის.

პლასტიკურ ბარათზე მოცემულია  ინფორმცია სახელმწიფო მოხელის  ვიზუალური იდენტიფიკაციისათვის. მოწმობაში ჩაყენებული ჩიპის საშუალებით სახელმწიფო მოხელეს შეუძლია მიიღოს წვდომა სახელმწიფო ინფორმაციულ სისტემებთან მისი უფლებამოსილების ფარგლებში.  

 

წვდომის
კონტროლი

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

ინფორმაციულ სისტემაში მომხმარებლების უსაფრთხო და უნივერსალური აუთენტიფიკაციის ტექნიკური გადაწყვეტილებები

როლებისა და
მონაცემების მართვა

როლებისა და
მონაცემების მართვა

როლებისა და წვდომის უფლებების განმსაზღვრელი სისტემები, ოპერაციების კონკროლი, ვალდებულებების განსაზღვრა

ღია გასაღებების
ინფრასტრუქტურა

ღია გასაღებების
ინფრასტრუქტურა

მომხმარებლების აუთენტიფიკაციის პროცესების მართვის ცენტრალიზირებული სისტემა. ინფორმაციული რესურსების აუთენტურობის კონტროლი, უფლებებისა და როლების შემოწმება

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

კომპანია ISSP -ის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობის შესახებ

კომპანია ISSP-ის სასწავლო ცენტრი არის ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი, საუკეთესო სასწავლო-სატრეინინგო ცენტრი, სადაც საშუალება ეძლევა ყველა დაინტერესებულ პირს მიიღოს მაღალკვალიფიციური განათლება და გახდეს საკმაოდ მოთხოვნადი და კონკურენუნარიანი სპეციალისტი არა მარტო ქვეყნის მაშტაბით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარედაც.
ISSP აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და სწავლებისათვის შექმნილია საუკეთესო გარემო. ინტერაქტიული, პრაქტიკული ლექციები ადვილს ხდის რთული თემების ათვისებას და ცოდნის სწრაფ და ეფექტურ გამოყენებას კორპორატიულ გარემოში.
მე რეკომენდაციას ვუწევ მათ, ვისაც სურს მოკლე დროში გახდეს წარმატებული და მოწინავე სპეციალისტი, გაიაროს ტრეინინგი ISSP სასწავლო ცენტრში.

ზაზა ალიაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
"მაგთიკომი"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა